8th Executive Committee (2017-2018)

 • From Left: Jiblal Khanal, Sudhir Pandey, Santosh Lamichhane, Raju Chaudhary, Umesh Paudyal, Kapur Dhakal, Kamal Magar, Bhawan Khanal, Sashi Acharya Rayamaji

President: Mr. Hari Ojha

General Secretary: Mr. Raju Chaudhary (Dec 2017 – Present)
Mr. Umesh Paudyal (July 2017 – November 2017) Moved to Calgary

Treasurer: Mr. Kapur Dhakal

Members:

 • Mr. Debendra Hari Subedi
 • Mr. Sudhir Pandey
 • Mr. Jib Lal Khanal
 • Mrs. Bhawana Khanal
 • Mr. Pashupati Bhandari
 • Mr. Kamal Magar
 • Mr. Santosh Lamichhanne
Advisory Board Members
 1. Dr. Rajesh Karki
 2. Dr. Krishna Bahadur Chaudhary
 3. Mr. Sameer Chhetry
Sub-Comittee

Sports Cordinator: Mr. Santosh Lamichhane

Cultural Cordinator: Mrs. Sashi Acharya Rayamajhi