2nd Committee (2011-2012)

Executive Body

President: Mr. Mahendra Bijukshya
General Secretary: Mr. Dinesh Dhungana
Treasurer: Mr. Jib Lal Khanal
Memebers

  • Mr. Prakishit Sharma
  • Mr. Ramu Poudyal
  • Mr. Khem Adhikari
  • Mr. Sameer Chhetri
  • Mrs. Meera Mahat
  • Mr. Shivalal Acharya
  • Mr. Baikhuntha Rijal
  • Mr. Nitya Nanda Khanal